Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Privacybeleid

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook kortweg "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van de levering van onze diensten als, in het bijzonder, op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als het "Online Aanbod"). Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van artikel 5 van de wet van Georgië inzake de bescherming van persoonsgegevens en artikel 6 van de GDPR van de EU.

Verantwoordelijk

SilkRoot LLC
Autonome Republiek Adzjarië
Georgia Georgia

E-mailadres
BEVEILIGEN@ silkroot.io

Internationale gesprekken
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Wet van Georgië op de bescherming van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, is art. 5 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens

U hebt het recht om bevestiging te vragen of er gegevens over u worden verwerkt en om informatie over dergelijke gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt het recht, in overeenstemming met Art. 15 van de Georgische Wet Bescherming Persoonsgegevens, te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met Art. 15 van de Georgische Wet Bescherming Persoonsgegevens, heb je het recht om te vragen dat de gegevens die jou betreffen zonder onnodige vertraging worden verwijderd om beperking van de verwerking van de gegevens te vragen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 25 van de Georgische Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 26 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 

EU GDPR

Overzicht van verwerkingsprocessen

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudelijke gegevens
 • Contractgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta/communicatiegegevens

Categorieën van betrokkenen

 • Klanten
 • Geïnteresseerde partijen
 • Communicatiepartners
 • Gebruikers
 • Zakelijke en contractuele partners
 • Leerlingen/ studenten/ deelnemers

Doeleinden van verwerking

 • Contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Beveiligingsmaatregelen.
 • Bereikmeting.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Remarketing.
 • Conversiemeting.
 • Affiliate volgen.
 • Vragen beheren en beantwoorden.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Publieksopbouw.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de DSGVO, op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Uitvoering van een contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures opgesteld om de oefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromittering. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https): Om uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken we SSL-encryptie. Je herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van je browser.

Overdracht van persoonlijke gegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. Ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die geïntegreerd zijn in een website. In dergelijke gevallen voldoen we aan de wettelijke vereisten en sluiten we met de ontvangers van uw gegevens passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens.

Gegevensoverdracht binnen de organisatie: We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen onze organisatie of hen toegang verlenen tot dergelijke gegevens. Wanneer deze overdracht voor administratieve doeleinden plaatsvindt, is de overdracht van gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en operationele belangen of vindt deze plaats wanneer dit noodzakelijk is om aan onze contractgerelateerde verplichtingen te voldoen of wanneer we de toestemming van de betrokkenen of wettelijke toestemming hebben.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte, verwerken of laten wij uitsluitend gegevens verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra hun toestemmingen voor verwerking worden ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of als ze niet noodzakelijk zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingwetgeving of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze mededelingen over gegevensbescherming kunnen ook verdere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang heeft op de respectieve verwerkingsactiviteiten.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies van een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen verder voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor functionaliteit, veiligheid en comfort van online aanbiedingen en voor het maken van analyses van bezoekersstromen.

Opmerkingen over toestemming: We gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom verkrijgen we vooraf toestemming van gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet vereist als het opslaan en uitlezen van informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een telemediadienst (d.w.z. ons online aanbod) te kunnen leveren waar hij uitdrukkelijk om heeft gevraagd. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat informatie over het cookiegebruik in kwestie.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming: de rechtsgrondslag onder de gegevensbeschermingswetgeving op basis waarvan we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies is afhankelijk van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in een zakelijke exploitatie van ons online aanbod en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken we in de loop van dit privacybeleid of in de context van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Duur van de opslag: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het eindapparaat is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldstatus worden opgeslagen of voorkeurscontent direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijv. als onderdeel van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode tot twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die ze hebben gegeven op elk gewenst moment intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (meer informatie over bezwaar wordt verstrekt als onderdeel van dit privacybeleid). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser.

Opt-out voorkeuren

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele updateverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere storingen in de dienstverlening. Daarnaast verwerken we de gegevens om onze rechten te beschermen en ten behoeve van administratieve taken die verband houden met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie. Verder verwerken we de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goed en zakelijk beheer, evenals veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, in gevaar brengen van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). Binnen het kader van de toepasselijke wetgeving geven we de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners zullen worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractuele partners voor of tijdens het verzamelen van gegevens, bijv. in online formulieren, door middel van speciale markeringen (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks) of persoonlijk, welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in de regel na 4 jaar, tenzij de gegevens zijn opgeslagen in een klantenaccount, bijv. zolang deze moeten worden bewaard om wettelijke archiveringsredenen (bijv. voor belastingdoeleinden in de regel 10 jaar). Gegevens die ons door de contractpartner in het kader van een bestelling worden verstrekt, verwijderen wij in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in de regel na afloop van de bestelling.

Voor zover we gebruik maken van externe aanbieders of platforms om onze diensten te leveren, zijn de voorwaarden en kennisgevingen met betrekking tot gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends en wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de groep betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.
De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Hierbij kunnen we, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers en hun gegevens, bijvoorbeeld over de gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden we rekening met de privacy van gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken we gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig geïdentificeerd in het kader van het bestelproces of vergelijkbare verwervingsprocedure en omvat de informatie die nodig is voor de levering of verstrekking en facturering, evenals contactgegevens, zodat eventueel overleg kan plaatsvinden.

Diensten van agentschappen

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, die bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en trainingsdiensten kunnen omvatten.

Onderwijs- en trainingsdiensten

Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze opleidings- en trainingsdiensten (gezamenlijk "cursisten" genoemd) om onze trainingsdiensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens die in deze context worden verwerkt, de aard, de omvang, het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele en opleidingsrelatie. De vormen van verwerking omvatten ook de prestatiebeoordeling en evaluatie van onze diensten en die van de docenten.

In het kader van onze activiteiten kunnen we ook speciale gegevenscategorieën verwerken, in het bijzonder informatie over de gezondheid van stagiairs en studenten, evenals gegevens waaruit de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of ideologische overtuigingen blijken. Voor dit doel krijgen we, indien nodig, de uitdrukkelijke toestemming van de stagiairs en anders verwerken we de speciale gegevenscategorieën alleen als dit noodzakelijk is voor het leveren van de opleidingsdiensten, voor doeleinden van gezondheidszorg, sociale bescherming of de bescherming van vitale belangen van de stagiairs.

Als het nodig is voor de uitvoering van ons contract, voor de bescherming van vitale belangen of vereist door de wet, of als we de toestemming van de stagiairs hebben, maken we de gegevens van de stagiairs bekend aan of geven ze door aan derden of agenten, zoals autoriteiten of op het gebied van IT, kantoor of vergelijkbare diensten, in overeenstemming met de eisen van de professionele wet.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; potentiële klanten; zakelijke en contractuele partners; leerlingen/studenten/deelnemers.
 • Doeleinden van de verwerking: het leveren van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; contactverzoeken en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; beheer van en reageren op verzoeken; conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Wettelijke gronden: uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Gebruik van onlineplatforms voor aanbod- en verkoopdoeleinden

Wij bieden onze diensten aan op online platforms die worden beheerd door andere dienstverleners. In deze context zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve platforms van toepassing naast onze gegevensbeschermingsverklaringen. Dit geldt met name voor de uitvoering van het betalingsproces en de procedures die op de platforms worden gebruikt voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Onderwerpen: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele diensten en klantenservice.
 • Juridische gronden: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk "Amazon Europe"), moederonderneming: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de/; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; privacybeleid: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Duitsland ; website: https://www.rakuten.de/; privacybeleid: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Aanbieden van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruikmaken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, evenals beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die worden verwerkt in het kader van de levering van het hostingaanbod kunnen alle informatie bevatten die betrekking heeft op de gebruikers van ons onlineaanbod en die wordt gegenereerd in het kader van het gebruik en de communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online aanbiedingen aan browsers te leveren, en alle invoer die binnen ons online aanbod of vanaf websites wordt gedaan.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: levering van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke basis: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de geraadpleegde webpagina's en bestanden, de datum en het tijdstip van toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de aanvragende provider bevatten. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en hun stabiliteit te garanderen; verwijdering van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens die verder moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • Content Delivery Network: We maken gebruik van een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van een online aanbieding, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.
 • WordPress.com: Hostingplatform voor blogs / websites; Dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; Website: https://wordpress.com; Privacybeleid: https://automattic.com/de/privacy/; Overeenkomst voor orderverwerking: afgesloten met provider: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); levering van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; veiligheidsmaatregelen; administratie en beantwoording van vragen.
 • Wettelijke gronden: uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

 • Opmerkingen en bijdragen: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we zelf worden vervolgd voor het commentaar of bericht en zijn we daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur. Verder behouden we ons het recht voor om, op basis van onze legitieme belangen, gegevens van gebruikers te verwerken ten behoeve van spamdetectie. Op dezelfde wettelijke basis behouden we ons het recht voor om in het geval van enquêtes de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur ervan en cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen. De persoonlijke gegevens die in het kader van commentaren en bijdragen worden verstrekt, alle contact- en websitegegevens en de inhoudelijke gegevens worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hier bezwaar tegen maakt.
 • Ophalen van WordPress emoji's en smilies: Ophalen van WordPress emoji's en smilies - Binnen ons WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, gebruikt voor een efficiënte integratie van inhoudselementen, verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emojibestanden door te sturen naar de browsers van de gebruikers; serviceprovider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.
 • Profielfoto's van Gravatar: Profielfoto's - We gebruiken de dienst Gravatar binnen ons online aanbod en vooral in de blog. Gravatar is een dienst waarbij gebruikers profielfoto's en hun e-mailadres kunnen registreren en opslaan. Als gebruikers met hun e-mailadres berichten of opmerkingen achterlaten op andere online websites (met name blogs), kunnen hun profielfoto's naast de berichten of opmerkingen worden weergegeven. Voor dit doel wordt het door gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm naar Gravatar verzonden om te controleren of er een profiel voor is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, maar wordt daarna verwijderd. Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien we Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en reacties de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto. Door de afbeeldingen weer te geven, verkrijgt Gravatar het IP-adres van gebruikers, aangezien dit noodzakelijk is voor de communicatie tussen een browser en een online dienst. Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding die is gekoppeld aan hun e-mailadres op Gravatar wordt weergegeven in de reacties, moeten ze een e-mailadres gebruiken dat niet in het bestand met Gravatar staat om te reageren. We wijzen er ook op dat het mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun e-mailadres naar Gravatar wordt verzonden. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.

Beheer van contacten en vragen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om te reageren op de contactverzoeken en eventuele gevraagde maatregelen.

Het beantwoorden van contactaanvragen en het beheer van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om te reageren op (pre)contractuele aanvragen en anderszins op basis van legitieme belangen bij het beantwoorden van de aanvragen en het onderhouden van gebruikers- of zakenrelaties.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke basis: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken we de gegevens die in dit kader aan ons worden doorgegeven met het oog op de verwerking van het doorgegeven verzoek. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering ervan, en anders op basis van onze legitieme belangen en de belangen van de communicatiepartners bij het beantwoorden van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplicht.

Webanalyse, -bewaking en -optimalisatie

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen we bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Op dezelfde manier kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast webanalyses kunnen we ook gebruikmaken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt voor deze doeleinden en kan informatie worden opgeslagen in een browser of in een eindapparaat en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens van ons of van de leveranciers van de diensten die wij gebruiken, kunnen locatiegegevens ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskingprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, en ook de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen ten behoeve van de betreffende procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit Privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van de verwerking: Bereiksmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Wettelijke basis: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Google Analytics: webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het weergeven van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van de interesses van potentiële gebruikers en het meten van de effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskingprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden er geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen als onderdeel van het online marketingproces, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online marketingprocedures, niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in cookies of door middel van vergelijkbare procedures. Deze cookies kunnen later meestal worden gelezen op andere websites die dezelfde online marketingprocedure gebruiken en worden geanalyseerd om inhoud weer te geven en kunnen worden aangevuld met verdere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens worden toegewezen aan de profielen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de onlinemarketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt aan de bovengenoemde gegevens. We willen erop wijzen dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen we alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen we echter controleren welke van onze online-marketingprocessen tot een zogenaamde conversie hebben geleid, d.w.z. bijvoorbeeld tot het afsluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan we ervan uit dat de gebruikte cookies twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit Privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van de verwerking: remarketing; targeting (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of anderszins uitvoeren van inhoud); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Wettelijke basis: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden geboden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-outmogelijkheid is aangegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter functies van ons online-aanbod beperken. Daarom raden wij u de volgende aanvullende opt-out opties aan, die voor de betreffende gebieden samengevat worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Meer informatie over verwerking, procedures en diensten:

 • Google Ad Manager: we maken gebruik van het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van veronderstelde gebruikersinteresses. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten: Informatie over services Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Wanneer Google optreedt als verwerker, voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: we gebruiken de online marketingmethode "Google Ads" om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties (de zogenaamde "conversie"). Bovendien meten we de conversie van de advertenties. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wij ontvangen zelf echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Typen verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden gegevensverwerking Google Advertising Products: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties: We maken gebruik van de Google Adsense-service met gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en we een vergoeding ontvangen voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Typen verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden gegevensverwerking Google Advertising Products: Informatie over voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties: We maken gebruik van de Google Adsense-service met niet-gepersonaliseerde advertenties, waarmee advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en we een vergoeding ontvangen voor de weergave of het andere gebruik ervan; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden Google Ads Controller-Controller en standaard contractuele clausules voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targeting met Google Analytics: We gebruiken Google Analytics om de geplaatste advertenties binnen advertentiediensten van Google en zijn partners alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Website: https://marketingplatform.google.com; Wettelijke basis: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst voor orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Meer informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Reclame: remarketing / conversiemeting; Dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; Website: https://about.ads.microsoft.com/; Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programma's en affiliate links

In ons online aanbod nemen we zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) op naar de aanbiedingen en diensten van derde aanbieders (gezamenlijk "affiliate links" genoemd). Als gebruikers de Affiliate Links volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, ontvangen wij mogelijk een commissie of andere voordelen van deze derde partijen (gezamenlijk "Commissie" genoemd).

Om te kunnen volgen of gebruikers gebruik hebben gemaakt van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de betreffende derde aanbieders te weten komen dat gebruikers een in ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate-links aan de betreffende zakelijke transacties of aan andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de commissieboekhouding en wordt geannuleerd zodra deze niet meer nodig is voor het doel.

Met het oog op de bovengenoemde toewijzing van de affiliate links, kunnen de affiliate links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of die elders kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de partnerlink stond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, het type link dat werd gebruikt, het type aanbieding en een online-identificatiecode van de gebruiker.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan hun gebruik een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de externe aanbieders in dit kader is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten); klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: traceren van filialen; leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contractuitvoering en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Amazon Affiliate Programma: affiliate partnerprogramma (Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn filialen); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk "Amazon Europe"); moederbedrijf: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partnernetwerk: Affiliate marketingpartnerprogramma; dienstverlener: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, VS; website: https://partnernetwork.ebay.de; privacybeleid: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klantbeoordelingen en beoordelingsprocedures

We nemen deel aan beoordelingsprocessen om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Als gebruikers ons beoordelen of op een andere manier feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de Algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van de providers van toepassing. In de regel is voor de beoordeling ook registratie bij de respectieve aanbieders vereist.

Om er zeker van te zijn dat de beoordeelde personen daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven we de hiervoor vereiste gegevens met toestemming van de klant door aan het betreffende beoordelingsplatform met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst (inclusief naam, e-mailadres en bestelnummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Beoordelingswidget: integreren we zogenaamde "beoordelingswidgets" in ons onlineaanbod. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat is geïntegreerd in ons online-aanbod en dat veranderbare informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of vergelijkbaar element, soms ook een "badge" genoemd. In dit geval wordt de corresponderende inhoud van de widget binnen ons online aanbod weergegeven, maar wordt deze op dat moment opgehaald van de servers van de betreffende widgetprovider. Dit is de enige manier om altijd de actuele inhoud weer te geven, met name de actuele beoordeling. Hiervoor moet een dataverbinding tot stand worden gebracht tussen de website die binnen ons online aanbod wordt opgeroepen en de server van de widgetprovider en ontvangt de widgetprovider bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief IP-adres) die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te leveren. Bovendien ontvangt de widgetprovider informatie dat gebruikers ons online aanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget provider worden gebruikt om te identificeren welke online aanbiedingen die deelnemen aan het evaluatieproces door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame of marktonderzoek.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens die onafhankelijk zijn van de apparaten die de gebruikers gebruiken, ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de privacyverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen we er ook op dat deze het effectiefst kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Wettelijke basis: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins en ingesloten functies en inhoud

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna te noemen "externe providers"). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform "content" genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functionaliteit. We streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor het leveren van de inhoud. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit Privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; leveren van contractuele diensten en klantenservice; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); marketing.
 • Wettelijke grondslagen: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contractuitvoering en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Integratie van software, scripts of frameworks van derden (bijv. jQuery): we integreren software in ons onlineaanbod die we van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die we gebruiken voor de presentatie of gebruiksvriendelijkheid van ons onlineaanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker te sturen en voor veiligheidsdoeleinden, evenals voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod. - We integreren software in ons onlineaanbod die we van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die we gebruiken voor de weergave of gebruiksvriendelijkheid van ons onlineaanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruikers en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker te sturen, voor veiligheidsdoeleinden en om hun aanbod te evalueren en te optimaliseren.
 • Font Awesome: Weergave van lettertypen en symbolen; dienstverlener: Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google lettertypen: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter-plugins en -content: Twitter-plugins en -knoppen - dit kunnen bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod kunnen delen binnen Twitter; Serviceprovider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, Moederbedrijf: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacybeleid: https://twitter.com/privacy, (instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-video's: Video-inhoud; Serviceaanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Advertentieweergave-instellingen: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; YouTube-video's worden geïntegreerd via een speciaal domein (herkenbaar aan de component "youtube-nocookie") in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", waarbij geen cookies over gebruikersactiviteiten worden verzameld om het afspelen van video's te personaliseren. Desondanks kan informatie over de interactie van de gebruiker met de video (bijv. het onthouden van het laatste afspeelpunt) worden opgeslagen; serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://www.youtube.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video-inhoud; dienstverlener: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We willen erop wijzen dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar het Privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) evenals de opt-out opties voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Tools voor beheer, organisatie en ondersteuning

We gebruiken diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna te noemen "externe aanbieders") voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij het selecteren van externe aanbieders en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de externe providers. Het kan hierbij gaan om verschillende gegevens die we verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

Als gebruikers in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons worden doorverwezen naar de externe aanbieders of hun software of platforms, kunnen de externe aanbieders gebruiksgegevens en metadata verwerken voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. We vragen u daarom om de kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders in acht te nemen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan hun gebruik een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de externe aanbieders in dit kader werd overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen we u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners; gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van online diensten).
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contractuitvoering en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Andere dienstverleners

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We passen de privacyverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij informeren u zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Voor zover we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, vragen we u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en vragen we u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene kunt u aanspraak maken op verschillende rechten onder de GDPR, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(e) of (f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op informatie: u hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken dat gegevens die op u betrekking hebben worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens onverwijld worden verwijderd, of anders, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, om beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om overdracht aan een andere verantwoordelijke partij te eisen.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de vereisten van de GDPR.

Definities

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen komen uit de wet en worden voornamelijk gedefinieerd in Artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen vooral bedoeld om het begrip te bevorderen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Affiliate volgen: In het kader van affiliate tracking worden links geregistreerd waarmee de koppelende websites gebruikers doorverwijzen naar websites met product- of andere aanbiedingen. De exploitanten van de desbetreffende koppelende websites kunnen een commissie ontvangen als gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens gebruikmaken van de aanbiedingen (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Hiervoor is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen bijhouden of gebruikers die geïnteresseerd zijn in bepaalde aanbiedingen, deze ook daadwerkelijk gebruiken via de affiliate-links. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker en tracking-specifieke waarden, zoals bijvoorbeeld de advertentiemedia-ID, affiliate-ID en categoriseringen.
 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel "bezoekactie-evaluatie" genoemd) is een methode die wordt gebruikt om de effectiviteit van marketingacties te bepalen. Dit wordt meestal gedaan door een cookie op te slaan op de apparaten van gebruikers binnen de websites waar de marketingacties plaatsvinden en deze vervolgens weer op te halen op de doelsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: "Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enzovoort) (bijv. interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: Van "remarketing" of "retargeting" is sprake wanneer bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker geïnteresseerd was op een website om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Controleur: "Voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: "Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet automatisch. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.
 • Doelgroepvorming: Er is sprake van doelgroepvorming (of "custom audiences") wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het weergeven van advertenties. Op basis van de interesse van een gebruiker in bepaalde producten of onderwerpen op internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar de gebruiker de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreken we van "lookalike doelgroepen" (of vergelijkbare doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt weergegeven aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn opgesteld. Cookies en webbakens worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.

Duitse versie gemaakt met "Datenschutz-Generator.de" - Hartelijk dank! RA Dr.Schwenke