Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Integritetspolicy

Med följande dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om vilka typer av dina personuppgifter (nedan även kallade "data") som vi behandlar, för vilka ändamål och i vilken utsträckning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både som en del av tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-närvaro, såsom våra sociala medieprofiler (nedan gemensamt kallade "Online-erbjudandet"). Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av artikel 5 i Georgiens lag om skydd av personuppgifter och artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Ansvarig

SilkRoot LLC
Autonoma republiken Adjara
Georgien Georgien

E-postadress
SECURE@ silkroot.io

Internationella samtal
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Georgiens lag om skydd av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, om användaren har gett sitt samtycke, är Art. 5 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på huruvida uppgifter om dig behandlas och att få information om sådana uppgifter, samt ytterligare information och kopia av uppgifterna i enlighet med Art. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

Du har rätt att, i enlighet med Art. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.

I enlighet med Art. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter har du rätt att begära att uppgifter om dig raderas utan onödigt dröjsmål och att begära begränsning av behandlingen av uppgifterna.

Du har rätt att invända mot behandlingen i enlighet med Art. 25 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med Art. 26 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

 

EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING

Översikt över bearbetningsprocesser

Följande översikt sammanfattar de typer av uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen, och hänvisar till de registrerade personerna.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Lagerdata
 • Betalningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Innehållsdata
 • Uppgifter om kontrakt
 • Användningsdata
 • Meta/kommunikationsdata

Kategorier av registrerade

 • Kunder
 • Intresserade parter
 • Kommunikationspartner
 • Användare
 • Affärs- och avtalspartner
 • Elever/studenter/deltagare

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Mätområde för mätning.
 • Kontor och organisatoriska förfaranden.
 • Remarketing.
 • Omvandling av mått.
 • Spårning av affiliates.
 • Hantera och besvara förfrågningar.
 • Återkoppling.
 • Marknadsföring.
 • Profiler med användarrelaterad information.
 • Uppbyggnad av publik.
 • Tillhandahållande av vårt online-erbjudande och användarvänlighet.

Relevanta rättsliga grunder

Nedan hittar du en översikt över de rättsliga grunderna i DSGVO, på grundval av vilka vi behandlar personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt bosättnings- eller hemvistland. Om mer specifika rättsliga grunder skulle vara relevanta i enskilda fall kommer vi dessutom att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

 • Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Fullgörande av avtal och begäran före avtalets ingående (artikel 6.1 p. 1 b DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att fullgöra åtgärder före avtalets ingående som utförs på den registrerades begäran.
 • Rättslig förpliktelse (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifterna.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med lagen, med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål, samt de olika sannolikheterna för förekomst och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Åtgärderna omfattar i synnerhet skydd av uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom kontroll av fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, inmatning av, utlämnande av, försäkran om tillgänglighet till och segregering av uppgifterna. Dessutom har vi fastställt förfaranden för att säkerställa träning av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromettering av uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter under utvecklingen eller valet av hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt online-erbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressfältet i din webbläsare.

Överföring av personuppgifter

I samband med vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till eller lämnas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer. Mottagare av dessa uppgifter kan t.ex. vara tjänsteleverantörer med IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade i en webbplats. I sådana fall uppfyller vi de rättsliga kraven och ingår i synnerhet lämpliga kontrakt eller avtal som tjänar till att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Dataöverföring inom organisationen: Vi kan överföra personuppgifter till andra enheter inom vår organisation eller ge dem tillgång till sådana uppgifter. Om denna överföring sker för administrativa ändamål baseras överföringen av uppgifter på våra legitima affärs- och driftsintressen eller görs om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsrelaterade skyldigheter eller om vi har de registrerades samtycke eller lagligt tillstånd.

Databehandling i tredje land

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, enheter eller företag, kommer detta endast att ske i enlighet med de rättsliga kraven.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandlar vi endast eller låter behandla uppgifter i tredjeländer med en erkänd nivå av dataskydd, avtalsenlig skyldighet genom så kallade standardskyddsklausuler från EU-kommissionen, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (art. 44 till 49 DSGVO, informationssida från EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart deras samtycke som tillåts för behandling återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört att gälla eller det inte är nödvändigt för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas eftersom de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer deras behandling att begränsas till dessa ändamål. Dvs. uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste sparas av handels- eller skatterättsliga skäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person.

Våra dataskyddsmeddelanden kan också innehålla ytterligare information om lagring och radering av uppgifter, som kommer att ha företräde för respektive behandlingsåtgärder.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler eller andra minnesanteckningar som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att lagra inloggningsstatus för ett användarkonto, innehåll i en kundvagn i en e-butik, åtkomst till innehåll eller använda funktioner i ett online-erbjudande. Cookies kan vidare användas för olika ändamål, t.ex. för funktionalitet, säkerhet och komfort i online-erbjudanden samt för att skapa analyser av besökarflöden.

Anmärkningar om samtycke: Vi använder cookies i enlighet med rättsliga krav. Därför inhämtar vi förhandsgodkännande från användarna, utom när det inte krävs enligt lag. I synnerhet krävs inte samtycke om lagring och läsning av information, inklusive cookies, är absolut nödvändigt för att förse användaren med en telemedietjänst (dvs. vårt online-erbjudande) som de uttryckligen har begärt. Det återkallbara samtycket kommuniceras tydligt till användarna och innehåller information om respektive cookie-användning.

Anmärkningar om rättsliga grunder enligt dataskyddslagstiftningen: Den rättsliga grunden enligt dataskyddslagstiftningen för att behandla användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke. Om användarna samtycker är den rättsliga grunden för behandlingen av deras uppgifter deras deklarerade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i en affärsverksamhet av vårt online-erbjudande och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta görs i samband med uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. För vilka ändamål cookies behandlas av oss klargör vi i samband med denna sekretesspolicy eller i samband med våra samtyckes- och behandlingsförfaranden.

Lagringstid: När det gäller lagringstiden skiljer man mellan följande typer av cookies:

 • Tillfälliga cookies (även: session cookies): tillfälliga cookies raderas senast efter att en användare har lämnat ett online-erbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapplikation).
 • Permanenta cookies: Permanenta cookies lagras även efter att slutenheten har stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas eller önskat innehåll visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användardata som samlas in med hjälp av cookies användas för räckviddsmätning. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen av cookies och hur länge de lagras (t.ex. som en del av inhämtandet av samtycke), bör användarna anta att cookies är permanenta och att lagringsperioden kan vara upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Användare kan när som helst återkalla det samtycke de har gett och även lämna in en invändning mot behandlingen i enlighet med de rättsliga kraven i Art. 21 DSGVO (ytterligare information om invändningar finns som en del av denna integritetspolicy). Användaren kan också göra en invändning via inställningarna i sin webbläsare.

Preferenser för opt-out

Företagstjänster

Vi behandlar uppgifter om våra avtals- och affärspartner, t.ex. kunder och berörda parter (gemensamt kallade "avtalspartner") inom ramen för avtal och jämförbara rättsliga förhållanden samt relaterade åtgärder och inom ramen för kommunikation med avtalspartner (eller före avtal), t.ex. för att besvara förfrågningar.

Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Detta inkluderar i synnerhet skyldigheterna att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna, eventuella uppdateringsskyldigheter och åtgärder i händelse av garanti och andra tjänstestörningar. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att skydda våra rättigheter och i syfte att utföra administrativa uppgifter i samband med dessa skyldigheter och företagets organisation. Dessutom behandlar vi uppgifterna på grundval av våra legitima intressen i korrekt och affärsmässig förvaltning samt säkerhetsåtgärder för att skydda våra avtalspartner och vår affärsverksamhet från missbruk, äventyrande av deras data, hemligheter, information och rättigheter (t.ex. för deltagande av telekommunikations-, transport- och andra hjälptjänster samt underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Inom ramen för tillämplig lag lämnar vi endast ut uppgifter om avtalspartner till tredje part i den utsträckning som detta är nödvändigt för de ovan nämnda ändamålen eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Avtalspartner kommer att informeras om ytterligare former av behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål, inom ramen för denna dataskyddsdeklaration.

Vi informerar avtalsparterna om vilka uppgifter som krävs för ovan nämnda ändamål före eller under datainsamlingen, t.ex. i onlineformulär, med hjälp av särskild märkning (t.ex. färger) eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande), eller personligen.

Vi raderar uppgifterna efter utgången av lagstadgade garanti- och jämförbara skyldigheter, dvs. i allmänhet efter 4 år, såvida inte uppgifterna lagras på ett kundkonto, t.ex. så länge som de måste bevaras av lagstadgade arkiveringsskäl (t.ex. för skatteändamål i allmänhet 10 år). Vi raderar uppgifter som avtalspartnern har lämnat till oss som en del av en beställning i enlighet med specifikationerna i beställningen, i allmänhet efter att beställningen har avslutats.

I den mån vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster, ska villkoren och dataskyddsmeddelandena för respektive tredjepartsleverantörer eller plattformar gälla i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

Ekonomiska analyser och marknadsundersökningar

Av affärsmässiga skäl och för att kunna identifiera marknadstrender, önskemål från avtalspartner och användare analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, avtal, förfrågningar etc., varvid gruppen av registrerade kan omfatta avtalspartner, intresserade parter, kunder, besökare och användare av vårt onlineerbjudande.
Analyserna utförs i syfte att utvärdera verksamheten, marknadsföring och marknadsundersökningar (t.ex. för att fastställa kundgrupper med olika egenskaper). I samband med detta kan vi, om tillgängligt, ta hänsyn till profiler för registrerade användare tillsammans med deras uppgifter, t.ex. om använda tjänster. Analyserna tjänar enbart oss och lämnas inte ut externt, såvida det inte rör sig om anonyma analyser med sammanfattade, dvs. anonymiserade värden. Dessutom tar vi hänsyn till användarnas integritet och behandlar data för analysändamål så pseudonymt som möjligt och, om det är möjligt, anonymt (t.ex. som sammanfattade data).

Butik och e-handel

Vi behandlar våra kunders uppgifter för att de ska kunna välja, köpa eller beställa de valda produkterna, varorna och relaterade tjänster, samt för betalning och leverans eller utförande. Om det är nödvändigt för att genomföra en beställning använder vi tjänsteleverantörer, i synnerhet post-, speditions- och fraktföretag, för att genomföra leveransen eller genomförandet till våra kunder. För behandling av betalningstransaktioner använder vi oss av banker och leverantörer av betalningstjänster. Den information som krävs identifieras som sådan i samband med beställningen eller jämförbar förvärvsprocess och inkluderar den information som behövs för leverans, eller tillhandahållande och fakturering, samt kontaktinformation, så att eventuella samråd kan hållas.

Byråns tjänster

Vi behandlar våra kunders uppgifter som en del av våra avtalade tjänster, som till exempel kan omfatta konceptuell och strategisk rådgivning, kampanjplanering, utveckling/rådgivning eller underhåll av programvara och design, genomförande av kampanjer och processer, hantering, serveradministration, dataanalys/konsulttjänster och utbildningstjänster.

Utbildning och utbildningstjänster

Vi behandlar uppgifter om deltagare i våra utbildnings- och fortbildningstjänster (enhetligt kallade "praktikanter") för att kunna tillhandahålla våra utbildningstjänster till dem. De uppgifter som behandlas i detta sammanhang, arten, omfattningen, syftet och nödvändigheten av deras behandling bestäms av det underliggande avtals- och utbildningsförhållandet. Formerna för behandling omfattar även prestationsbedömning och utvärdering av våra tjänster och lärarnas tjänster.

I samband med vår verksamhet kan vi också behandla särskilda kategorier av uppgifter, särskilt information om praktikanters och studenters hälsa, samt uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller ideologiska övertygelser. För detta ändamål inhämtar vi praktikanternas uttryckliga samtycke, om så krävs, och behandlar i övrigt de särskilda kategorierna av uppgifter endast om det är nödvändigt för tillhandahållandet av utbildningstjänsterna, för hälso- och sjukvård, socialt skydd eller skydd av praktikanternas vitala intressen.

Om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal, för att skydda vitala intressen eller krävs enligt lag, eller om vi har praktikanternas samtycke, lämnar vi ut eller överför praktikanternas uppgifter till tredje part eller ombud, såsom myndigheter eller inom området IT, kontor eller jämförbara tjänster, i enlighet med kraven i yrkeslagstiftningen.

 • Typer av uppgifter som behandlas: lageruppgifter (t.ex. namn, adresser); betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik); kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer); avtalsuppgifter (t.ex. avtalsföremål, villkor, kundkategori); användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Kunder; potentiella kunder; affärs- och avtalspartner; elever/studenter/deltagare.
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahålla avtalstjänster och kundservice; säkerhetsåtgärder; kontaktförfrågningar och kommunikation; kontors- och organisationsförfaranden; hantera och svara på förfrågningar; konverteringsmätning (mäta effektiviteten av marknadsföringsaktiviteter); profiler med användarrelaterad information (skapa användarprofiler).
 • Rättslig grund: fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO); rättslig förpliktelse (art. 6.1 p. 1 lit. c DSGVO).

Användning av onlineplattformar för erbjudanden och försäljning

Vi erbjuder våra tjänster på onlineplattformar som drivs av andra tjänsteleverantörer. I detta sammanhang gäller dataskyddsmeddelandena för respektive plattformar utöver våra dataskyddsmeddelanden. Detta gäller särskilt för genomförandet av betalningsprocessen och de förfaranden som används på plattformarna för räckviddsmätning och intressebaserad marknadsföring.

 • Typer av uppgifter som behandlas: lageruppgifter (t.ex. namn, adresser); betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik); kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer); avtalsuppgifter (t.ex. avtalsföremål, villkor, kundkategori); användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Dataobjekt: Kunder.
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingar, förfaranden och tjänster:

 • Amazon: Online marknadsplats för e-handel; Tjänsteleverantör: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. och Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tillsammans "Amazon Europe"), moderbolag: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webbplats: https://www.amazon.de/; integritetspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marknadsplats för e-handel; tjänsteleverantör: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Schweiz; webbplats: https://www.ebay.de/; sekretesspolicy: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online marknadsplats för e-handel; Tjänsteleverantör: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Tyskland; webbplats: https://www.rakuten.de/; integritetspolicy: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänster från en eller flera webbhotellleverantörer från vars servrar (eller servrar som hanteras av dem) online-erbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av hosting-erbjudandet kan innehålla all information som rör användarna av vårt online-erbjudande, som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att leverera innehållet i online-erbjudanden till webbläsare, och alla poster som görs inom vårt online-erbjudande eller från webbplatser.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär); Användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider); Meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet; tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare information om bearbetningsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Insamling av åtkomstdata och loggfiler: Vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in data om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfilerna kan innehålla adress och namn på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomst, volymen av överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan) och, i regel, IP-adresser och den begärande leverantören. Serverns loggfiler kan användas å ena sidan för säkerhetsändamål, t.ex. för att förhindra serveröverbelastning (särskilt i händelse av missbruksattacker, så kallade DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa användningen av servrarna och deras stabilitet; radering av data: Loggfilsinformation lagras i högst 30 dagar och raderas eller anonymiseras sedan. Uppgifter som måste sparas av bevisskäl är undantagna från radering fram till dess att den aktuella incidenten har klarlagts.
 • Innehållsleveransnätverk: Vi använder ett "content delivery network" (CDN). Ett CDN är en tjänst med vars hjälp innehållet i ett online-erbjudande, särskilt stora mediefiler som grafik eller programskript, kan levereras snabbare och säkrare med hjälp av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet.
 • WordPress.com: Hostingplattform för bloggar/webbplatser; Tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webbplats: https://wordpress.com; Sekretesspolicy: https://automattic.com/de/privacy/; Avtal om hantering av order: avslutad med provider: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för onlinekommunikation och publicering (nedan kallat "publiceringsmedium"). Läsarnas uppgifter behandlas för publiceringsmediets syften endast i den utsträckning som är nödvändig för dess presentation och kommunikation mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare på vårt publiceringsmedium inom ramen för detta dataskyddsmeddelande.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser); kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär); användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser); avtalsdata (t.ex. avtalsföremål, löptid, kundkategori).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice; feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär); tillhandahållande av vårt onlineerbjudande och användarvänlighet; säkerhetsåtgärder; administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingar, förfaranden och tjänster:

 • Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras baserat på våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet. Dessutom förbehåller vi oss rätten att, på grundval av våra legitima intressen, behandla användarnas uppgifter i syfte att upptäcka skräppost. På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att, i samband med undersökningar, lagra användarnas IP-adresser under deras varaktighet och att använda cookies för att undvika flera röster. De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, eventuell kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.
 • Hämtning av WordPress emojis och smilies: Hämtning av WordPress emojis och smilies - Inom vår WordPress-blogg används grafiska emojis (eller smilies), dvs. små grafiska filer som uttrycker känslor, i syfte att effektivt integrera innehållselement, erhållna från externa servrar. Leverantörerna av servrarna samlar in användarnas IP-adresser. Detta är nödvändigt för att emoji-filerna ska kunna överföras till användarnas webbläsare; tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; sekretesspolicy: https://automattic.com/privacy.
 • Profilbilder från Gravatar: Profilbilder - Vi använder tjänsten Gravatar inom vårt online-erbjudande och särskilt i bloggen. Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. Om användare lämnar inlägg eller kommentarer på andra onlinepresenser (särskilt bloggar) med respektive e-postadress, kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs användarnas e-postadress till Gravatar i krypterad form för att kontrollera om en profil är lagrad för den. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadressen. Den används inte för andra ändamål, utan raderas efteråt. Användningen av Gravatar baseras på våra legitima intressen, eftersom vi använder Gravatar för att erbjuda författare av inlägg och kommentarer möjlighet att anpassa sina inlägg med en profilbild. Genom att visa bilderna får Gravatar användarnas IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för en kommunikation mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Om användarna inte vill att en användarbild som är kopplad till deras e-postadress på Gravatar ska visas i kommentarerna, bör de använda en e-postadress som inte är registrerad hos Gravatar för att kommentera. Vi påpekar också att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras e-postadress ska skickas till Gravatar. Användare kan helt förhindra överföring av data genom att inte använda vårt kommentarsystem; tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; integritetspolicy: https://automattic.com/privacy.

Hantering av kontakter och förfrågningar

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) samt inom ramen för befintliga användar- och affärsrelationer, behandlas informationen om de personer som frågar i den utsträckning som krävs för att svara på kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningarna samt hanteringen av kontakt- och förfrågningsdata i samband med avtalsförhållanden eller förkontraktsförhållanden utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller svara på (för)kontraktsförfrågningar och i övrigt på grundval av legitima intressen för att svara på förfrågningarna och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser); kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner.
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation; tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO); rättslig förpliktelse (art. 6.1 p. 1 lit. c DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingar, förfaranden och tjänster:

Kontaktformulär: Om användare kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller andra kommunikationskanaler behandlar vi de uppgifter som kommuniceras till oss i detta sammanhang i syfte att behandla den kommunicerade begäran. För detta ändamål behandlar vi personuppgifter i samband med affärsförbindelser före och efter avtal, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla dem, och i övrigt på grundval av våra legitima intressen samt kommunikationspartnernas intressen av att svara på förfrågningarna och våra lagstadgade lagringsskyldigheter.

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, såsom ålder eller kön, som pseudonymiserade värden. Med hjälp av räckviddsanalys kan vi till exempel känna igen vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest frekvent eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Utöver webbanalys kan vi också använda testförfaranden, till exempel för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter.

Om inte annat anges nedan kan profiler, dvs. data som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminalutrustning och läsas från den. Den insamlade informationen inkluderar i synnerhet besökta webbplatser och element som används där samt teknisk information som den webbläsare som används, det datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att vi samlar in deras platsdata från oss eller från leverantörerna av de tjänster vi använder, kan platsdata också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskeringsförfarande (dvs. pseudonymisering genom förkortning av IP-adressen) för att skydda användarna. I samband med webbanalys, A/B-testning och optimering lagras i allmänhet inga tydliga uppgifter om användarna (som e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi, liksom leverantörerna av den programvara som används, inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare); profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitima intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare information om bearbetningsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Google Analytics: webbanalys, räckviddsmätning samt mätning av användarflöden; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling samt behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för behandling av uppgifter för Googles annonsprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marknadsföring på nätet

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål online, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av reklamutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (gemensamt kallat "innehåll") baserat på potentiella användarintressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad "cookie") eller liknande förfaranden används, med hjälp av vilka informationen om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan till exempel omfatta visat innehåll, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, såsom vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider och använda funktioner. Om användarna har samtyckt till att deras platsdata samlas in, kan dessa också behandlas.

Även användarnas IP-adresser lagras. Vi använder dock tillgängliga IP-maskeringsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom förkortning av IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användardata (som e-postadresser eller namn) som en del av online-marknadsföringsprocessen, utan pseudonymer. Detta innebär att vi, liksom leverantörerna av onlinemarknadsföringen, inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan senare i allmänhet läsas på andra webbplatser som använder samma online-marknadsföringsförfarande och analyseras i syfte att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare data och lagras på servern hos leverantören av online-marknadsföringsförfarandet.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta är t.ex. fallet om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars online-marknadsföringsförfarande vi använder och nätverket länkar användarnas profiler med de ovannämnda uppgifterna. Vi ber att få notera att användarna kan göra ytterligare arrangemang med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. I samband med så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsprocesser online som har lett till en så kallad konvertering, dvs. till exempel till att ett avtal ingås med oss. Omvandlingsmätningen används endast för att analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är.

Om inget annat anges ber vi dig utgå från att cookies som används kommer att lagras under en period av två år.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: remarketing; targeting (fastställa målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller på annat sätt producera innehåll); marknadsföring; profilering med användarrelaterad information (skapa användarprofiler); konverteringsmätning (mäta effektiviteten av marknadsföringsåtgärder).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitima intressen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet till invändning (opt-out): Vi hänvisar till dataskyddsmeddelandena från respektive leverantör och de invändningsalternativ som ges till leverantörerna (så kallad "opt-out"). Om inget uttryckligt opt-out-alternativ har angetts har du möjlighet att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt online-erbjudande. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-möjligheter, som erbjuds i sammanfattning för respektive område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Territoriumöverskridande: https://optout.aboutads.info.

Ytterligare information om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Google Ad Manager: Vi använder "Googles marknadsföringsplattform" (och tjänster som "Google Ad Manager") för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor etc.). Googles marknadsföringsplattform kännetecknas av att annonser visas i realtid baserat på förmodade användarintressen. Detta gör att vi kan visa annonser för och inom vårt online-erbjudande på ett mer målinriktat sätt för att endast presentera användare med annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon var intresserad av på andra online-erbjudanden, kallas detta "remarketing"; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling samt behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsvillkor för Googles annonsprodukter: Information om tjänster Databehandlingsvillkor mellan personuppgiftsansvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms; När Google agerar som personuppgiftsbiträde, databehandlingsvillkor för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads och konverteringsmätning: Vi använder online-marknadsföringsmetoden "Google Ads" för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor etc.) så att de visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna (så kallad "konvertering"). Dessutom mäter vi konverteringen av annonserna. Vi får dock bara veta det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida markerad med en så kallad "konverteringsspårningstagg". Vi själva får dock ingen information med vilken användare kan identifieras; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling samt behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products databehandlingsvillkor: Information om tjänster Databehandlingsvillkor mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar av uppgifter: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med anpassade annonser: Vi använder Google Adsense-tjänsten med personliga annonser, med hjälp av vilka annonser visas inom vårt online-erbjudande och vi får ersättning för deras visning eller annan användning; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling samt behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för behandling av uppgifter för Google Advertising Products: Information om databehandlingsvillkor för tjänster mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar av uppgifter: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med icke-personanpassade annonser: Vi använder Google Adsense-tjänsten med icke-personliga annonser, med hjälp av vilka annonser visas inom vårt online-erbjudande och vi får ersättning för deras visning eller annan användning; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms och standardavtalsklausuler för dataöverföring till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Inriktning med Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att visa de annonser som placeras inom Googles och dess partners reklamtjänster endast för användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besöks), som vi överför till Google (så kallade "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Med hjälp av Remarketing Audiences vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Rättslig grund: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Avtal om hantering av order: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Ytterligare information: Typer av behandling samt behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för behandling av uppgifter för Googles annonsprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklam för Microsoft: remarketing / konverteringsmätning; Tjänsteleverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webbplats: https://about.ads.microsoft.com/; Sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliateprogram och affiliate-länkar

I vårt online-erbjudande inkluderar vi så kallade affiliate-länkar eller andra referenser (som till exempel kan innehålla sökmasker, widgets eller rabattkoder) till erbjudanden och tjänster från tredjepartsleverantörer (kollektivt kallade "affiliate-länkar"). Om användare följer affiliate-länkarna eller därefter utnyttjar erbjudandena, kan vi få en provision eller andra förmåner från dessa tredje parter (kollektivt, "provision").

För att kunna spåra om användare har utnyttjat erbjudanden från en affiliate-länk som används av oss, är det nödvändigt att respektive tredjepartsleverantörer får veta att användarna har följt en affiliate-länk som används inom vårt online-erbjudande. Tilldelningen av affiliate-länkar till respektive affärstransaktioner eller till andra åtgärder (t.ex. inköp) tjänar det enda syftet med kommissionsredovisning och kommer att avbrytas så snart det inte längre är nödvändigt för syftet.

För den ovan nämnda tilldelningen av affiliate-länkar kan affiliate-länkarna kompletteras med vissa värden som är en del av länken eller som kan lagras någon annanstans, t.ex. i en cookie. Värdena kan särskilt omfatta källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifiering av operatören av den webbplats där affiliate-länken fanns, en online-identifiering av respektive erbjudande, typen av länk som används, typen av erbjudande och en online-identifiering av användaren.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. Dessutom kan deras användning vara en del av våra (för)avtalade tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörer har överenskommits inom detta ramverk. I annat fall behandlas användardata på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Avtalsuppgifter (t.ex. avtalsföremål, villkor, kundkategori); användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser); lageruppgifter (t.ex. namn, adresser); betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster); kunder.
 • Ändamål med behandlingen: spårning av dotterbolag, tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: samtycke (art. 6.1 p. 1 lit. a DSGVO); fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO).

Ytterligare information om bearbetningsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partner program (Amazon och Amazon-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller ett av dess dotterbolag); Tjänsteleverantör: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. och Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tillsammans "Amazon Europe"); moderbolag: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webbplats: https://www.amazon.de; integritetspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Partnerprogram för affiliatemarknadsföring; tjänsteleverantör: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; webbplats: https://partnernetwork.ebay.de; sekretesspolicy: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Kundrecensioner och betygsförfaranden

Vi deltar i gransknings- och betygsprocesser för att utvärdera, optimera och marknadsföra våra tjänster. Om användare betygsätter oss eller på annat sätt ger feedback via de deltagande betygsplattformarna eller förfarandena, gäller även de allmänna affärs- eller användningsvillkoren och leverantörernas sekretessmeddelanden. I regel kräver betygsättningen också registrering hos respektive leverantör.

För att säkerställa att de personer som betygsätter verkligen har använt våra tjänster överför vi de uppgifter som krävs för detta med kundens samtycke till respektive betygsplattform med avseende på kunden och den använda tjänsten (inklusive namn, e-postadress och ordernummer eller artikelnummer). Dessa uppgifter används endast för att verifiera användarens äkthet.

 • Typer av uppgifter som behandlas: avtalsuppgifter (t.ex. avtalsföremål, avtalstid, kundkategori); användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta-/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Kunder; användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär); marknadsföring.
 • Rättslig grund: samtycke (art. 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingar, förfaranden och tjänster:

Widget för betyg: Vi integrerar så kallade "rating-widgets" i vårt online-erbjudande. En widget är ett funktions- och innehållselement som integreras i vårt online-erbjudande och som visar utbytbar information. Den kan till exempel visas i form av en sigill eller ett jämförbart element, ibland även kallat "badge". I detta fall visas motsvarande innehåll i widgeten inom vårt online-erbjudande, men det hämtas vid det tillfället från servrarna hos respektive widgetleverantör. Detta är det enda sättet att alltid visa det aktuella innehållet, särskilt det aktuella betyget. För detta ändamål måste en dataanslutning upprättas från den webbplats som hämtas inom vårt online-erbjudande till widgetleverantörens server och widgetleverantören får vissa tekniska data (åtkomstdata, inklusive IP-adress), som är nödvändiga så att innehållet i widgeten kan levereras till användarens webbläsare. Dessutom får widgetleverantören information om att användare har besökt vårt online-erbjudande. Denna information kan lagras i en cookie och användas av widgetleverantören för att identifiera vilka online-erbjudanden som deltar i utvärderingsprocessen som har besökts av användaren. Informationen kan lagras i en användarprofil och användas för reklam- eller marknadsundersökningsändamål.

Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Vi är närvarande online i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användardata kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan medföra risker för användarna, eftersom det t.ex. kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Dessutom behandlas användardata vanligtvis inom sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas baserat på användarnas användningsbeteende och resulterande intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas, till exempel för att placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data som är oberoende av de enheter som användarna använder också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av de respektive formerna av bearbetning och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till sekretesspolicyerna och informationen som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdandet av de registrerades rättigheter påpekar vi också att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Typer av uppgifter som behandlas: kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär); användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation; feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär); marknadsföring.
 • Rättslig grund: Berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktions- och innehållselement i vårt online-erbjudande som erhålls från servrarna hos deras respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Dessa kan till exempel vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallade "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte kan skicka innehållet till sin webbläsare. IP-adressen krävs därför för visning av detta innehåll eller funktionalitet. Vi strävar efter att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för leverans av innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att analysera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan innehålla bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande samt vara länkad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser); lagerdata (t.ex. namn, adresser); kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt online-erbjudande och användarvänlighet; tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundservice; profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler); marknadsföring.
 • Rättslig grund: samtycke (art. 6.1 p. 1 lit. a DSGVO); fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO).

Ytterligare information om bearbetningsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Integrering av programvara, skript eller ramverk från tredje part (t.ex. jQuery): Vi integrerar programvara i vårt online-erbjudande som vi hämtar från servrar från andra leverantörer (t.ex. funktionsbibliotek som vi använder för att presentera eller användarvänligheten i vårt online-erbjudande). I samband med detta samlar respektive leverantör in användarens IP-adress och kan behandla denna för att överföra programvaran till användarens webbläsare och för säkerhetsändamål, samt för utvärdering och optimering av deras erbjudande. - Vi integrerar programvara i vårt online-erbjudande som vi hämtar från servrar från andra leverantörer (t.ex. funktionsbibliotek som vi använder för att visa eller användarvänligheten i vårt online-erbjudande). I samband med detta samlar respektive leverantör in användarnas IP-adress och kan behandla denna för att överföra programvaran till användarnas webbläsare samt för säkerhetsändamål, liksom för att utvärdera och optimera sitt erbjudande.
 • Font Awesome: Visning av teckensnitt och symboler; tjänsteleverantör: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Webbplats: https://fontawesome.com/; Sekretesspolicy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Vi integrerar teckensnitt ("Google Fonts") från leverantören Google, varvid användarens data endast används för att visa teckensnitten i användarens webbläsare. Integrationen baseras på våra legitima intressen i en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av teckensnitt, deras enhetliga presentation och med hänsyn till eventuella licensbegränsningar för deras integration; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://fonts.google.com/; sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins och innehåll: Twitter-plugins och knappar - Detta kan till exempel omfatta innehåll som bilder, videor eller text och knappar som gör det möjligt för användare att dela innehåll från detta online-erbjudande inom Twitter; Tjänsteleverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, Moderbolag: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webbplats: https://twitter.com/de; integritetspolicy: https://twitter.com/privacy, (inställningar: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://www.youtube.com; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; YouTube-videor integreras via en speciell domän (igenkännbar genom komponenten "youtube-nocookie") i det så kallade "utökade dataskyddsläget", varigenom inga cookies om användaraktiviteter samlas in för att personifiera videouppspelning. Information om användarens interaktion med videon (t.ex. att komma ihåg den senaste uppspelningspunkten) kan dock lagras; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://www.youtube.com; sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: videoinnehåll; tjänsteleverantör: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Webbplats: https://vimeo.com; Sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Vi vill påpeka att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar till sekretesspolicyn (https://policies.google.com/privacy) samt opt-out-alternativen för Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles inställningar för dataanvändning i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/).

Verktyg för ledning, organisation och support

Vi använder tjänster, plattformar och programvara från andra leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") i syfte att organisera, hantera, planera samt tillhandahålla våra tjänster. När vi väljer tredjepartsleverantörer och deras tjänster följer vi de rättsliga kraven.

I detta sammanhang kan personuppgifter behandlas och lagras på tredjepartsleverantörernas servrar. Det kan röra sig om olika uppgifter som vi behandlar i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa uppgifter kan särskilt omfatta stamdata och kontaktuppgifter för användare, uppgifter om transaktioner, avtal, andra processer och deras innehåll.

Om användare hänvisas till tredjepartsleverantörer eller deras programvara eller plattformar i samband med kommunikation, affärer eller andra relationer med oss, kan tredjepartsleverantörerna behandla användningsdata och metadata för säkerhetsändamål, serviceoptimering eller marknadsföringsändamål. Vi ber dig därför att följa dataskyddsmeddelandena från respektive tredjepartsleverantörer.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. Dessutom kan deras användning vara en del av våra (för)avtalade tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörerna avtalades inom detta ramverk. I annat fall behandlas användardata på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser); kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer); innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär); användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider); meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner; användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: samtycke (art. 6.1 p. 1 lit. a DSGVO); fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalets ingående (art. 6.1 p. 1 lit. b DSGVO); berättigade intressen (art. 6.1 p. 1 lit. f DSGVO).

Ytterligare information om bearbetningsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Andra tjänsteleverantörer

Ändring och uppdatering av integritetspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår integritetspolicy. Vi anpassar integritetspolicyn så snart som förändringar i den databehandling som utförs av oss gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetsåtgärd från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

I den mån vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna dataskyddsdeklaration ber vi dig notera att adresserna kan ändras över tid och ber dig kontrollera informationen innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du olika rättigheter enligt GDPR, som framför allt följer av artiklarna 15-21 i GDPR:

 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av Art. 6.1 e eller f DSGVO; detta gäller även för profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även för profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och information om dessa uppgifter, samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att, i enlighet med lagen, begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: I enlighet med de rättsliga kraven har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas utan dröjsmål, eller alternativt, i enlighet med de rättsliga kraven, att kräva begränsning av behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven, eller att kräva att de överförs till en annan ansvarig part.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot kraven i dataskyddsförordningen.

Definitioner

Detta avsnitt ger dig en översikt över de termer som används i denna integritetspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras främst i artikel 4 i GDPR. De juridiska definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att underlätta förståelsen. Begreppen är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Spårning av affiliates: Inom ramen för affiliate tracking loggas länkar med hjälp av vilka de länkande webbplatserna hänvisar användare till webbplatser med produkt- eller andra erbjudanden. Operatörerna av respektive länkande webbplatser kan få en provision om användarna följer dessa så kallade affiliate-länkar och därefter utnyttjar erbjudandena (t.ex. köper varor eller använder tjänster). För detta ändamål är det nödvändigt för leverantörerna att kunna spåra om användare som är intresserade av vissa erbjudanden därefter utnyttjar dem på initiativ av affiliatelänkarna. Det är därför nödvändigt för affiliate-länkarnas funktionalitet att de kompletteras med vissa värden som blir en del av länken eller lagras någon annanstans, t.ex. i en cookie. Värdena inkluderar i synnerhet källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av webbplatsen där affiliate-länken var placerad, en online-identifierare för respektive erbjudande, en online-identifierare för användaren samt spårningsspecifika värden, såsom till exempel reklammedie-ID, affiliate-ID och kategoriseringar.
 • Omvandlingsmätning: Konverteringsmätning (även kallat "visit action evaluation") är en metod som används för att fastställa hur effektiva marknadsföringsåtgärderna är. Detta görs vanligtvis genom att lagra en cookie på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och sedan hämta den igen på målwebbplatsen. På så sätt kan vi t.ex. se om de annonser som vi har lagt ut på andra webbplatser har varit framgångsrika.
 • Personuppgifter: "En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandling av "profiler med användarrelaterad information", förkortat "profiler", omfattar alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på typen av profilering kan detta omfatta olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, såsom interaktion med webbplatser och deras innehåll, etc.) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webb-beacons används ofta för profilering.
 • Mätning av räckvidd: Räckviddsmätning (även kallat webbanalys) används för att utvärdera flödet av besökare till ett online-erbjudande och kan omfatta besökarnas beteende eller intresse för viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare t.ex. se vid vilken tidpunkt besökare besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de t.ex. bättre anpassa innehållet på webbplatsen till besökarnas behov. För räckviddsanalys används ofta pseudonyma cookies och webbfyrar för att känna igen återkommande besökare och därmed få mer exakta analyser av användningen av ett online-erbjudande.
 • Remarketing: "Remarketing" eller "retargeting" är när man t.ex. i reklamsyfte noterar vilka produkter en användare varit intresserad av på en webbplats för att sedan påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, t.ex. i annonser.
 • Kontrollant: "Personuppgiftsansvarig": fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Bearbetning: Med "behandling" avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar i stort sett all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, utvärdering, lagring, överföring eller radering.
 • Bildande av målgrupp: Målgruppsbildning (eller "anpassade målgrupper") är när målgrupper bestäms för reklamändamål, t.ex. visning av annonser. Till exempel, baserat på en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på Internet, kan man dra slutsatsen att denna användare är intresserad av annonser för liknande produkter eller den onlinebutik där användaren tittade på produkterna. I sin tur talar vi om "lookalike audiences" (eller liknande målgrupper) när det innehåll som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare för vilka profilerna bildades. Cookies och webb-beacons används i allmänhet för att skapa Custom Audiences och Lookalike Audiences.

Tysk version skapad med "Datenschutz-Generator.de" - Tack! RA Dr.Schwenke